Eksempel på vedtægter. Andelsboliger

  • af

Nedenfor kan du læse et eksempel på vedtægterne i et eksisterende seniorbofællesskab, der er etableret som en andelsboligforening. Alle vedtægter er ikke helt ens, hvorfor det kan være fornuftigt at henvende sig til andre andelsbofællesskaber for at høre, hvordan de har udformet deres vedtægter.

                                

                                                                         § 1

 

Foreningens navn:         XXX

                                                                           

Foreningens hjemsted: XXX Kommune

 

 

                                                                         § 2

Stk. 1

Foreningens formål er at eje, udleje, herunder sælge foreningens egne andele og administrere foreningens ejendom matr. Nr. XXX, samt at eje og drive foreningens fælleshus for andelshaverne.

 

Stk. 2

Efter indstilling fra administrator og/eller bestyrelse kan en ekstraordinær generalforsamling med simpelt flertal blandt de fremmødte træffe beslutning om, at overtage en nødlidende andelsbolig i foreningen, det være sig ved frivillig aftale med andelshaveren og eventuelt panthaver/udlægshaver, eller om fornødent på tvangsauktion.

 

Andelshavere

 

§ 3

Stk. 1

Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der er fyldt 50 år og som bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i foreningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud med eventuelt tillæg. Såfremt andelshaveren er et ægtepar eller 2 personer, der lever sammen, er det tilstrækkeligt, at den ene person opfylder alderskriteriet.

Det er endvidere en betingelse, at andelshaveren ikke har hjemmeboende børn.

 

Stk. 2

Som andelshaver kan endvidere med bestyrelsens godkendelse optages en person eller en juridisk person, som har købt andelen på tvangsauktion som ufyldestgjort panthaver. Denne andelshaver skal betale boligafgift og andre beløb, der opkræves af foreningen, frem til det tidspunkt, hvor andelen er videresolgt. Denne andelshaver kan ikke fremleje boligen, har hverken stemmeret eller mulighed for at stille forslag på andelsboligforeningens generalforsamling, og skal inden 6 måneder fra auktionsdagen sælge andelen til en person, som opfylder kravene i § 3. Stk. 1. Såfremt andelen ikke er solgt inden 6 måneder fra auktionsdagen, overtager andelsboligforeningen salget og bestemmer, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i § 20.

 

Stk. 3

Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.

 

Stk. 4

Ved flytte ind i forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.

 

Stk. 5

Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i foreningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende.

 

 

 

Indskud, hæftelse og andel

 

                                                                         § 4

Stk. 1

Andelsindskuddet er fastsat til 30 % af anskaffelsessummen og er opgjort totalt til kr. 19.959.031 og fordeles pr. andelsbolig således:

 

Andelsbolig på 80 m2:       kr. 762.740

 

Andelsbolig på 85 m2:       kr. 786.016

 

Andelsbolig på 100 m2:     kr. 855.843

 

Andelsbolig på 107 m2:     kr. 888.428

 

Andelsbolig på 109 m2:     kr. 897.739

 

 

Stk. 2

Ved en senere overdragelse kan der ud over indskuddet forlanges betaling for tillæg, dog således at indskud og tillægsbeløb tilsammen svarer til den pris, der lovligt kan godkendes, jfr. § 20.

 

 

 

                                                                         § 5

Stk. 1

Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jf. dog Stk.2.

 

Stk. 2

Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom skal optages realkreditlån eller lån i pengeinstitut, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter foreningens andelshavere kun personligt og pro rata efter deres andel i formuen for denne pantegæld, såfremt pantekreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom.

 

Stk. 3

Et medlem eller dettes bo hæfter efter Stk. 1 og 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og dermed er indtrådt i forpligtelsen.

 

 

                                                                         § 6

 

Andelshaverne har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud.

 

 

§ 7

Stk. 1

Andelene i foreningens formue kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i § 14 m.fl. eller ved tvangssalg i overensstemmelse med andelsboligforeningslovens til enhver tid gældende regler, p.t. lovens § 6b.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan i samråd med administrator notere transport fra en andelshavers pengeinstitut i forbindelse med andelshaverens lån til andelsindskud.

 

Stk. 3

Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven på følgende betingelser:

 

a)       Långiver skal underrette foreningen, såfremt andelshaveren i væsentlig grad misligholder lånets vilkår.

 

b)      Andelshavere, der ønsker at belåne deres andelsboliger, skal betale gebyrer og andre foreningsomkostninger, som er forbundet med pantsætningen, f.eks. forespørgsler fra långivere, fremsendelse af foreningsoplysninger og foreningsdokumenter, forespørgsler til andelsbogen, afregning af andelsindskuddet ved fraflytning samt ekstraordinære værdiansættelser af andelens (pantets) værdi og lignende udgifter, som foreningen og/eller administrator påføres.

 

Stk. 4

For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer et andelsbevis, kan bestyrelsen udstede et nyt, der tydeligt skal angive, at dette træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.

 

Boligafgift

 

§ 8

 

Boligafgiftens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

 

 

 

Vedligeholdelse mv.

 

                                                                         § 9

Stk. 1

En andelshaver er forpligtet til at foretage al vedligeholdelse inde i boligen, bortset fra vedligeholdelse af centralvarmeanlæg og fælles forsynings- og afløbsledninger og bortset fra udskiftning af hoved- og bagdøre samt vinduer og udvendige døre. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også eventuelle nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, såsom f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. En andelshavers vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde.

 

Stk. 2

En andelshaver er endvidere forpligtet til at vedligeholde det til boligen knyttede haveareal. Generalforsamlingen kan fastsætte nærmere regler for vedligeholdelsen af havearealet og for fælles eller egne hegn.

 

Stk. 3

En andelshaver har desuden pligt til at foretage andre indvendige eller udvendige vedligeholdelsesarbejder, som efter generalforsamlingsvedtagelse er pålagt andelshaverne.

 

Stk. 4

Andelsboligforeningen er forpligtet til at foretage al anden vedligeholdelse, herunder af bygninger, skure og carporte samt fælles anlæg. Vedligeholdelsen skal udføres i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.

 

Stk. 5

Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget indenfor en nærmere fastsat frist. Foretages den nødvendige vedligeholdelse ikke inden fristens udløb, kan bestyrelsen lade vedligeholdelsen udføre på andelshaverens regning eller ekskludere andelshaveren af foreningen og brugsretten bringes til ophør med 3 måneders varsel, jf. § 21.

 

Stk. 6

Bestyrelsen har ret til at få adgang til andelsboligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne rent faktisk er foretaget.

 

 

 


Forandringer

 

                                                                        § 10

Stk. 1

Andelshaveren er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jf. dog nedenfor.

 

Stk. 2

Iværksættelse af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen efter høring hos nærmeste naboer.

 

Efter bestyrelsens godkendelse skal forandringen udsendes til orientering for de øvrige andelshavere i 3 uger før iværksættelse.

 

Der må kun bruges materialer, som passer til bebyggelsens oprindelige materialevalg.

 

Stk. 3

Inden forandringen udføres skal den anmeldes til bestyrelsen. Forandringer, der kræver byggetilladelse, kan ikke iværksættes, førend byggetilladelsen har været forevist bestyrelsen.

 

Stk. 4

Forandringer skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter.

 

 

 

Fremleje

 

                                                                        § 11

Stk. 1

En andelshaver må hverken helt eller delvis overlade brugen af boligen til andre end andelshavere af sin husstand, medmindre han/hun er berettiget dertil efter Stk. 2 og Stk. 3.

 

Stk. 2

En andelshaver er, når han/hun har beboet boligen i normalt et halvt år, berettiget til at fremleje eller låne sin bolig ud med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives, når andelshaveren er midlertidigt fraværende på grund af sygdom, institutionsanbringelse, forretningsrejse, studieophold, ferieophold, militærtjeneste, midlertidig forflyttelse eller lignende for en begrænset periode på normalt højst 2 år. Fremleje kan således ikke tillades efter fraflytning eller dødsfald, uanset om der måtte være særlige grunde såsom svigtende salg. Hvis en andelshaver har haft sin bolig fremlejet, skal andelshaveren bebo boligen minimum 1 år, før ny fremlejer kan godkendes. Bestyrelsen skal godkende fremlejeren og betingelserne for fremlejemålet.

 

 

 

 

Husorden

 

                                                                        § 12

Stk. 1

Generalforsamlingen kan til enhver tid og bindende for alle Andelshavere fastsætte regler om husorden og benyttelse af fælleshuset.

Stk. 2

Det er tilladt at holde sædvanlige husdyr/kæledyr, som f.eks. hund og kat. Det er tilladt at have max. et husdyr. Har et medlem på indflytningstidspunktet flere husdyr, kan bestyrelsen dispensere fra kravet om max. et husdyr.

 

Husdyrene må ikke være til gene for beboerne i bebyggelsen. I tilfælde af klager, er det bestyrelsen der foretager det fornødne.

 

Stk. 3

Et medlem har altid ret til at holde førerhund.

 

 

 

Overdragelse af andelen

 

                                                                        § 13

Stk. 1

Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er denne berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 3, Stk.1 og § 13, Stk.2, til en anden, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, men nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

 

Stk. 2

Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

 

a)       Den, der indstilles af andelshaveren, såfremt overdragelsen sker i forbindelse med bytning af bolig, eller til børn, børnebørn, søskende, forældre eller bedsteforældre eller til en person, der har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før overdragelsen.

 

b)      Andre andelshavere, der er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen, således at den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Fortrinsretten i henhold til første punktum er dog betinget af, at den fortrinsberettigede andelshavers bolig frigøres, således at den tilbydes først til de indtegnede på ventelisterne i overensstemmelse med reglerne i denne paragrafs Stk. 2, Litra b og c, og derefter til den person, som indstilles af den andelshaver, der flytter ud af andelsboligforeningen, jf. denne paragrafs Stk. 2, Litra d.

 

 

c)       Andre personer, der er indtegnet på en ekstern venteliste hos bestyrelsen. Den, der først er indtegnet på ventelisten, går forud for de senere indtegnede. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for administration af ventelisten, herunder bl.a. fastsætte gebyr for indtegning, fastsætte, hvor mange tilbud de indtegnede skal have fået, før de kan slettes, og fastsætte, at de indtegnede en gang årligt skal bekræfte deres ønske om at stå på ventelisten, idet de ellers slettes.

 

d)      Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver.

 

Stk. 3

Såfremt der ikke kan findes en køber til den maksimalt lovlige pris i henhold til vedtægternes § 19, eller sælger ønsker at sælge andelen under maksimal lovlig pris til personer, der ikke er nævnt i § 13, Stk. 2, Litra a, skal den køber, der ønsker at købe til en lavere pris, i overdragelsesaftalen være bundet af sit tilbud i 10 hverdage, såfremt nedsættelsen af prisen er mere end 15 % af den udbudte lovlige pris eksklusiv løsøre. De indtegnede på ventelisterne efter § 13, Stk. 2, Litra b og c, skal herefter tilbydes andelen igen til den pris, som sælger har kunnet opnå til anden side med en acceptfrist, der udløber dagen før købers vedståelsesfrist udløber. Bestyrelsen kan beslutte, at indtegnede på ventelisten, når lejligheden udbydes første gang til ventelisterne, skal meddele, om de ønsker lejligheden tilbudt igen til en lavere pris, hvis lejligheden ikke kan sælges til den udbudte lovlige pris efter § 19.

 

 

                                                                        § 14

 

Har andelshaveren ikke inden 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig indstillet en

anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, be­stemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andelsboligen samt de vilkår, overtagelsen skal ske på. Herefter sker afregning i henhold til § 20.

 

 

                                                                        § 15

 

En andelshaver er uden fraflytning af sin bolig berettiget til at overdrage sin andel helt eller delvist til et husstandsmed­lem, der i mindst 1 år har haft fælles husstand med andelsha­veren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Eventuel nægtelse af godkendelsen skal begrundes skriftligt og senest 4 uger efter at anmodning om overdragelsen er fremsat.

 

 

 

Dødsfald

 

                                                                        § 16

Stk. 1

I tilfælde af en andelshavers død skal den pågældendes eventuelle ægtefælle/registrerede partner være berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

 

Stk. 2

Hvis der ikke efterlades ægtefælle/registrerede partner, eller denne ikke ønsker at benytte sin ret, kan andel og bolig overtages af nedennævnte, idet der gives fortrinsret i den nævnte rækkefølge. Se dog § 3, Stk.1.

a)      Samlever, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde mindst 3 måneder.

 

b)      Afdødes børn, børnebørn, forældre, søskende eller bedsteforældre.

 

c)      Andre personer, som indtil dødsfaldet havde haft fælles husstand med den afdøde i mindst 3 måneder.

 

d)      Personer, som af den afdøde over for bestyrelsen var anmeldt som berettiget til andel og bolig ved hans/hendes død. Erhververen skal også i disse tilfælde godkendes af bestyrelsen.

 

Stk. 3

Ved dødsboets overdragelse af andelsboligen til de efter forudgående stykker berettigede personer finder § 19 og 20 tilsvarende anvendelse. Ved arveudlæg til en af de efter forudgående stykker berettigede personer finder § 19 og 20 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 20 stk. 3-7 om indbetaling og afregning, idet erhververen i disse tilfælde indtræder i afdødes forpligtelser over for foreningen.

 

Stk. 4

Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næstefter 3-måneders dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, som overtagelsen skal ske på, hvorefter det indkomne beløb afregnes til boet efter reglerne i § 20.

 

Bestyrelsen kan iværksætte salgsbestræbelser og efterfølgende salg.

 

Dog risikerer bestyrelsen at blive sagsøgt af boet, hvis boet ikke er enig i salgsbetingelserne i særdeleshed købesummens størrelse.

 

 

 

Samlivsophævelse

 

                                                                        § 17

Stk. 1

Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller/registrerede partnere er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse bevarer retten til boligen, berettiget til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen.

 

Stk. 2

Reglen i Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person, der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst det seneste år før samlivsophævelsen.

 


Stk. 3

Ved ægtefælles/registreret partners fortsættelse af medlemskab og beboelse af boligen skal begge ægtefæller/registrerede partnere være forpligtet til at lade fortsættende ægtefælle/registrerede partner overtage andel gennem skifte eller overdragelse. Ved overdragelse i henhold hertil eller ved overdragelse i henhold til § 17 Stk. 2 finder § 19 og 20 tilsvarende anvendelse. Ved fortsættende ægtefælles/registrerede partners overtagelse gennem ægtefælleskifte finder § 19 og 20 tilsvarende anvendelse, dog bortset fra § 20 Stk. 3 – 7 om indbetaling og afregning, idet fortsættende ægtefælle/registrerede partner i disse tilfælde indtræder i tidligere andelshavers forpligtelser over for foreningen og eventuelt långivende pengeinstitut.

 

 

 

Opsigelse

 

                                                                        § 18

 

En andelshaver kan ikke opsige medlemskab af foreningen, men kan alene udtræde ved overdragelse af andelen i henhold til bestemmelserne om overdragelse af andelsboliger, der fremgår af nærværende vedtægt.

 

 

 

Prisfastsættelse af andel

 

                                                                        § 19

Stk. 1

Prisen for andel og bolig skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende eventuelle aftaler efter Stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier:

 

a)      Værdien af andelen i foreningens formue opgøres til den pris med eventuel prisudvikling, som senest er godkendt af generalforsamlingen for tiden indtil næste årlige generalforsamling. Andelenes pris og eventuelle prisudvikling fastsættes under iagttagelse af reglerne i andelsboligforeningsloven og i øvrigt under hensyn til værdien af foreningens ejendom og andre aktiver, samt størrelsen af foreningens gæld. Generalforsamlingens prisfastsættelse er bindende, selvom der lovligt kunne have været fastsat en højere pris. En andelshaver er uanset den af generalforsamlingen fastsatte pris berettiget til at beregne sig samme pris for andelen i foreningens formue, som han selv lovligt har betalt, jfr. andelsboligforeningslovens regler herom. En eventuel reguleringsklausul i overdragelsesaftalen kan alene godkendes, såfremt der i aftalen er indsat et maksimum for reguleringsbeløbet. Reguleringsklausulens formulering skal godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse, og bestyrelsen kan beslutte, at klausulen skal oprettes på en standardformular.

 

b)      Værdien af forbedringer, jfr. § 10, ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse på grund af alder og slitage. Såfremt andelshaveren under byggeriets opførelse og inden overtagelsesdagen efter aftale har betalt særskilt forhøjet vederlag for installationer, såsom køkken, skabe og fliser, opgøres og afskrives det særskilt betalte vederlag som ovenfor anført.

 

c)      Værdien af forbedringer og anlæg m. v. af det til boligen hørende haveareal fastsættes til anskaffelsesprisen med fradrag af eventuel værdiforringelse.

 

d)      Værdien af inventar, der er særskilt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage.

 

e)       Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld, beregnes pristillæg respektive prisnedslag under hensyn hertil.

 

Stk. 2

Værdiansættelse og fradrag efter Stk. 1, Litra b – e, fastsættes efter en konkret vurdering med udgangspunkt i det forbedringskatalog og de værdiforringelseskurver, der er fastlagt af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation som vejledende. Anskaffelsesprisen for eget arbejde ansættes til den svendeløn, ekskl. avance og offentlige afgifter, som et tilsvarende stykke arbejde ville have kostet. Såfremt boligen er udstyret med hårde hvidevarer og faste tilpassede tæpper, der tilhører andelsboligforeningen, men skal vedligeholdes og fornyes af andelshaveren, kan beregnes et nedslag under hensyntagen til maskinernes/tæppernes alder og forventede normale levetid.

 

Stk. 3

Såfremt der samtidig med overdragelse af andel og bolig overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Erhverver skal indtil overtagelsesdagen frit kunne afvise eller fortryde løsørekøbet eller retshandlen. Bestyrelsen skal godkende vederlaget og de øvrige aftalte vilkår.

 

Stk. 4

Fastsættelsen af prisen for forbedringer, inventar og løsøre sker på grundlag af en opgørelse udarbejdet af den fraflyttende andelshaver.

 

Stk. 5

Såfremt der opstår uenighed mellem overdrageren, erhververen eller bestyrelsen om fastsættelse af pris for forbedringer, inventar og løsøre eller eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand, fastsættes prisen af en voldgiftsmand, der skal være særlig sagkyndig med hensyn til de spørgsmål, voldgiften angår, og som udpeges af Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation. Voldgiftsmanden skal indkalde parterne til besigtigelse og udarbejde en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Voldgiftsmandens vurdering er endelig og bindende for alle parter. Voldgiftsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved voldgiften skal fordeles mellem parterne eller eventuelt pålægges en part fuld ud, idet der herved skal tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved voldgiften.

 

 

 

 

Fremgangsmåden ved overdragelse af andelsboligen

 

§ 20

Stk. 1

Mellem overdrager og erhverver oprettes en skriftlig overdragelsesaftale, der forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse. Inden aftalens indgåelse skal erhverver have udleveret et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport og budget, samt en opstilling af overdragelsessummens beregning med specifikation af prisen for andelen, forbedringer, inventar og løsøre, samt eventuelt pristillæg eller nedslag for vedligeholdelsesstand. Erhverver skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøres bekendt med andelsboligforeningslovens bestemmelse om prisfastsættelse og om straf.

 

Stk. 2

Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen, der kan bestemme, at overdragelsen skal oprettes på en standardformular. Foreningen kan hos overdrager og/eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, udgifter til besvarelse af forespørgsel fra ejendomsmægler m.m., samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller auktion.

 

Stk. 3

Overdragelsessummen skal senest 5 hverdage før overtagelsesdagen være indgået på foreningens konto i pengeinstitut. Såfremt overdragelsesaftale indgås mere end 2 uger før overtagelsesdagen, skal køber senest 5 hverdage efter aftalens indgåelse enten deponere købesummen eller stille standardbankgaranti for denne. Det deponerede/det garanterede beløb skal frigives til andelsboligforeningen senest 5 hverdage før overtagelsesdagen.

 

Stk. 4

Andelsboligforeningen afregner – efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendige beløb til indfrielse af eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien – provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver.

 

Stk. 5

Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttende andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Såfremt afregning med erhververens samtykke sker inden overtagelsesdagen, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et skønsmæssigt beløb til dækning af eventuelle krav i anledning af mangler konstateret ved overtagelsen.

 

 

Stk. 6

Snarest muligt efter erhververens overtagelse af boligen skal denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere eventuelle mangler ved boligens vedligeholdelsestilstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Erhververen kan kun komme med mangelindsigelser i op til og med 8 dage fra overtagelsesdagen, bortset fra indsigelser vedrørende skjulte mangler. Foreningen skal gøre erhververens og foreningens eventuelle krav gældende overfor sælger senest 14 dage efter overtagelsesdagen. Såfremt erhververen forlanger prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis forlangendet skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til overdrageren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer.

 

Stk. 7

Overdragelsessummen med eventuelle fradrag som nævnt i stk. 4-6 skal afregnes senest 10 hverdage efter overtagelsesdagen, forudsat at beløbet er modtaget fra erhververen.

 

 

 

Eksklusion

                                                                        § 21

 

Stk. 1

I følgende tilfælde kan en andelshaver ekskluderes af foreningen og brugsretten bringes til ophør af bestyrelsen:

 

a)       Såfremt en andelshaver trods påkrav ikke betaler eventuelt resterende indskud, boligafgift, påkravsgebyr eller andre skyldige beløb af enhver art. Bestyrelsen skal fremsætte skriftligt påkrav om restance, der herefter skal berigtiges senest 3 dage efter at påkravet er kommet frem til medlemmet.

 

b)      Såfremt en andelshaver groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt og trods påkrav ikke foretager den nødvendige vedligeholdelse inden udløbet af en fastsat frist, jfr. § 9.

 

c)      Såfremt en andelshaver optræder til alvorlig skade eller ulempe for foreningens virksomhed eller andre andelshavere.

 

d)      Såfremt en andelshaver i forbindelse med overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen.

 

e)       Såfremt en andelshaver gør sig skyldig i forhold, svarende til de, der efter lejelovens bestemmelser berettiger udlejeren til at ophæve lejemålet.

 

Stk. 2

Efter eksklusion bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig, og der forholdes som bestemt i § 14.

 

 

 

 

Generalforsamlinger

 

                                                                        § 22

Stk. 1

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsåret udløb.

 

Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

1.       Valg af dirigent og referent

 

2.       Bestyrelsens beretning for det forløbne år

 

3.       Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab, bestyrelsens forslag til andelskroneværdi samt eventuel revisionsberetning

 

4.       Forelæggelse og vedtagelse af budget samt beslutning om boligafgift

 

5.       Indkomne forslag

 

6.       Valg til bestyrelse

 

7.       Evt. valg af administrator

 

8.       Valg af ekstern revisor

 

9.       Eventuelt

 

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens Andelshavere eller 1/4 af foreningens Andelshavere eller Administrator, hvis en sådan er valgt, forlanger det med angivelse af dagsorden.

 

 

                                                                        § 23

 

Stk. 1

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel. Ved indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger kan der om nødvendigt indkaldes skriftligt med 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

 

Stk. 2

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendte med, at forslaget kommer til behandling.

 

 

Stk. 3

Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsandelshavere. De(n) adgangsberettigede kan ledsages af en professionel eller personlig rådgiver, der har ret til at tage ordet på generalforsamlingen. Revisor og administrator, hvis en sådan er valgt, samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har ligeledes adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen.

 

Stk. 4

Hver andel giver én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver.

 

Stk. 5

Fuldmagter afleveres ved generalforsamlingens begyndelse til bestyrelsen.

 

 

                                                                        § 24

Stk. 1

Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført neden for i Stk. 2. Dog skal mindst 1/3 af foreningens Andelshavere altid være til stede.

 

Stk. 2

Vedtagelse af forslag om:

 

a)       Nyt indskud

 

b)      Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften

 

c)       Beslutning om ekstraordinære udgifter

 

d)      Salg helt eller delvist af foreningens ejendom

 

e)       Vedtægtsændringer

 

f)       Foreningens opløsning

 

kræver, at mindst halvdelen af Andelshaverne er til stede og at mindst 2/3 af de tilstedeværende Andelshavere stemmer for forslaget. Er der mindre end halvdelen af Andelshaverene tilstede, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 2/3 flertal, uanset antal tilstedeværende Andelshavere.

Stk. 3

Ved foreningens gensalg af en andel, som foreningen tidligere har overtaget efter § 2, Stk. 2, bestemmer den til en hver tid siddende bestyrelse salgspris og øvrige vilkår, ligesom bestyrelsen underskriver alle de nødvendige salgsdokumenter.

Beslutning om salg af foreningens andele skal således ikke vedtages efter § 24, Stk. 2.

 

 

 

                                                                        § 25

 

Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og af hele bestyrelsen. Referatet sendes eller omdeles til an­delshaverne hurtigst muligt efter generalforsam­lingen.

 

 

 

Bestyrelsen

 

                                                                        § 26

 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre de på generalforsam­lingen trufne beslutninger.

 

 

                                                                        § 27

Stk. 1

Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer efter generalforsamlingens beslutning. Bestyrelsens formand vælges på generalforsamlingen, hvorimod bestyrelsen selv konstituerer sig med næstformand, sekretær og evt. kasserer. Generalforsamlingen vælger desuden 1 eller 2 suppleanter.

 

Stk. 2

Valgbar til bestyrelsen og suppleant for denne er andelshavere og deres myndige husstands medlemmer. Der kan kun vælges en person fra hver husstand.

 

Stk. 3

Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. På den stiftende generalforsamling vælges 2 bestyrelsesmedlemmer dog kun for et år. Suppleanter

vælges for et år ad gangen, og genvalg kan finde sted.

 

Stk. 4

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved fratræden bliver mindre end 3, indkaldes til en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for den resterende del af den fratrådtes valg­periode.

 

 

                                                                        § 28

Stk. 1

Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er nært beslægtet med eller har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse.

 

Stk. 2

Der tages referat fra bestyrelsesmøderne. Referater underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i det pågældende bestyrelsesmøde.

 

 


Stk. 3

I øvrigt fastsætter bestyrelsen selv sin forretnings­orden.

 

 

                                                                        § 29

Stk. 1

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det.

 

Stk. 2

Bestyrelse er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede, herunder formanden eller næstfor­manden.

 

Stk. 3

Beslutning træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans forfald næstformandens, stemme ud­slagsgivende.

 

 

 

Tegning af foreningen

 

                                                                        § 30

 

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

 

 

 

Administration

 

                                                                        § 31

Stk. 1

Generalforsamlingen kan vælge en administrator til at forestå foreningens sædvanlige økonomiske og driftsmæssige forvaltning. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte administrator. Bestyrelsen bemyndiges til at træffe nærmere aftale med Administrator om dennes opgaver og beføjelser.

 

Stk. 2

Hvis generalforsamlingen ikke har valgt en Administrator, varetager bestyrelsen ejendommens og foreningens administration i henhold til nedenstående regler.

 

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig med en kasserer.

 

Stk. 4

Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på en særskilt konto i et pengeinstitut. Træk på over kr. 500.000,00 på kontoen skal ske ved underskrift fra mindst to bestyrelsesmedlemmer samt formanden i forening. Alle indbetalinger skal ske direkte til foreningens særskilte konto. I forbindelse med overdragelse af andele indsættes indbetalinger på en særskilt konto for den enkelte overdragelsessag.

 

Stk. 5

Som sikkerhed for bestyrelsesmedlemmernes økonomiske ansvar overfor foreningen kan foreningen tegne en kautionsforsikring.

 

 

 

Regnskab og revision

 

                                                                        § 32

Stk. 1

Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af hele bestyrelsen og administrator, såfremt en sådan er valgt.

 

Stk. 2.

I forbindelse med forelæggelse af årsregnskabet på den ordinære generalforsamling stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedrørende fastsættelse af andelenes værdi for perioden indtil næste generalforsamling. Forslaget anføres som note til årsregnskabet.

 

Stk. 3

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra foreningens stiftelse til den 31.12. i det år andelshaverne flytter ind.

 

 

                                                                        § 33

 

Stk. 1

Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret eller en registreret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor.

Stk. 2

Det reviderede underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes eller omdeles til andelshaverne senest 4 dage før den ordinære generalforsamlings afholdelse.

 

 

 

Opløsning

 

                                                                        § 34

Stk. 1

Foreningens opløsning sker ved likvidation gennem to af generalforsamlingen valgte likvidatorer.

 

Stk. 2

Efter realisation af foreningens aktiver og efter betaling af foreningens gæld deles den resterende formue mellem de til den tid værende Andelshavere i forhold til deres andels størrelse.